Algemene Voorwaarden Sissi Cosmetics | Aloe-clear.nl

Voorwaarden Groothandel / Webshop

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier: Schoonheidssalon, groothandel en webwinkel (verder te noemen Sissi Cosmetics) de rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar groothandel als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt;
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met Sissi Cosmetics een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Sissi Cosmetics aangaat;
Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door Sissi Cosmetics georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Diensten en/of Producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Identiteit Leverancier

Webwinkel | Groothandel

Handelend onder de naam/namen: Sissi Cosmetics / Aloe-clear.nl

Vestigings- & bezoekadres:

Molenburen 6 8391VJ Noordwolde

Postadres:

Molenburen 6 8391VJ Noordwolde

Telefonisch bereikbaarheid via 06 49962580 op de volgende tijden:

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur

Alle werkdagen op afspraak geopend

Zondag gesloten

E-mailadres: info@Aloe-clear.nl

KvK-nummer: 01146256

BTW-identificatienummer: NL0028866475

Reknr NL74 RABO 0310667704

Artikel 3.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sissi Cosmetics en op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen Sissi Cosmetics en Koper. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders door Sissi Cosmetics is bepaald.
Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
Algemene voorwaarden die Koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door Sissi Cosmetics.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sissi Cosmetics erkend.
De tekst van deze algemene voorwaarden zal door Sissi Cosmetics langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Sissi Cosmetics zijn in te zien en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Sissi Cosmetics behoudt zich het recht ten allen tijden voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
Artikel 4. Aanbod en totstandkoming overeenkomsten

Door het gebruik van de webshop van Sissi Cosmetics en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de groothandel.
Sissi Cosmetics is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
Het aanbod van Sissi Cosmetics is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als Sissi Cosmetics gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sissi Cosmetics niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat
– Potentiële Koper uitdrukkelijk telefonisch of schriftelijk gegevens aan heeft geleverd of ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en desbetreffende data zijn door Sissi Cosmetics telefonisch ontvangen dan wel via bestelformulier, fax, post of e-mail;

– Potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van Sissi Cosmetics uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;

– Potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Sissi Cosmetics passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch betaalt, zal Sissi Cosmetics daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Sissi Cosmetics kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Sissi Cosmetics op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Sissi Cosmetics gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief 21% BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door Sissi Cosmetics aangegeven.
Koper is de prijs verschuldigd die Sissi Cosmetics in haar bevestiging
aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Sissi Cosmetics worden gecorrigeerd.
Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan Koper medegedeeld.
Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sissi Cosmetics.

Artikel 6. Betaling

Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald:
– contant / pin (alleen bij afhalen)

– vooruitbetaling / bankoverschrijving

– creditcard (VISA, Mastercard via Paypal)

– Paypal

– Ideal

Sissi Cosmetics kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.
Sissi Cosmetics kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling wensen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sissi Cosmetics te melden.
Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Sissi Cosmetics is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
Bij betalingen met creditcard, kan dit via de webshop enkel via Paypal. In de showroom wordt er een kopie gemaakt van uw rechtsgeldig identiteitsbewijs.
Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
Indien Koper een uitstel van betaling heeft aangevraagd dient dit schriftelijk/digitaal aangevraagd te worden. Voordat de Koper producten en diensten met uitstel van betaling wil afnemen dient de Koper akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Sissi Cosmetics.
Ten laste van Koper komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Sissi Cosmetics, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings)verplichtingen, heeft moeten maken.
In geval van niet tijdige betaling is Sissi Cosmetics bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Artikel 7. Afzetgebied

Bestellingen kunnen in Nederland geleverd worden.
Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands worden gesloten.

Artikel 8. Levering en leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Sissi Cosmetics ernaar om bestellingen die voor 12.00 uur op een werkdag zijn geplaatst dezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
Aan de leveringsplicht van Sissi Cosmetics zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Sissi Cosmetics geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
Sissi Cosmetics kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
Sissi Cosmetics streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan Koper te melden.
Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
Bestellingen en producten van Sissi Cosmetics worden ten alle tijden aangetekend verzonden, tenzij anders overeengekomen tussen beiden partijen.
Bij betaling met behulp Paypall dient Sissi Cosmetics de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft Sissi Cosmetics het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Sissi Cosmetics hiervan binnen 48 uur op de hoogte te stellen.

Artikel 9. Zichttermijn / herroepingsrecht

Indien er sprake is van een (consumenten)koop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen, mits deze in originele staat met verpakking en geseald is, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Sissi Cosmetics heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Sissi Cosmetics. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Sissi Cosmetics er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. De kosten en het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
Bij annulering van de complete bestelling binnen 24uur en voor het geschieden van de verzending van de bestelling, zal Sissi Cosmetics er zorg voor dragen dat binnen 30 dagen na annulering van de bestelling, het aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten minus €6,50 administratiekosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:
– diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;

– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;

– goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

– goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

Artikel 10. Gebreken en Klachttermijn

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 14 dagen na levering (of binnen 14 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Sissi Cosmetics ter kennisgeving worden gebracht.
Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde
reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. Sissi Cosmetics is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Sissi Cosmetics is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 12. Garantie en aansprakelijkheid

In beginsel geldt voor door Sissi Cosmetics geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Sissi Cosmetics in kennis te stellen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met Sissi Cosmetics zijn aangegaan komen de rechten toe zoals die in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 1, afdelingen 1-7 zijn opgenomen.
Sissi Cosmetics is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
Sissi Cosmetics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien Sissi Cosmetics om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
– Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;

– Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Sissi Cosmetics of de fabrikant zijn verricht;

– Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

– Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

– Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Sissi Cosmetics.

Artikel 13. Overmacht

In geval van overmacht is Sissi Cosmetics niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen. Sissi Cosmetics is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 14. Persoonsgegevens

Sissi Cosmetics zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
Sissi Cosmetics neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.
Artikel 15. Geschillen

Op overeenkomsten tussen Sissi Cosmetics en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Sissi Cosmetics en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Sissi Cosmetics er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 16. Diverse bepalingen

Sissi Cosmetics streeft ernaar om e-mails verzonden naar Aloe-clear.nl binnen 2 werkdagen te beantwoorden.
Eventuele onjuistheden van door Sissi Cosmetics aan u verstrekte gegevens moet u direct aan Sissi Cosmetics melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Sissi Cosmetics heeft verstrekt.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Heerenveen